Blasa Deschaseaux Odile, infirmier à Gradignan

Blasa Deschaseaux Odile propose ses services d'infirmier à Gradignan.

Adresse de Blasa Deschaseaux Odile

L'adresse du cabinet de l'infirmier/ère Blasa Deschaseaux Odile est :

108 route de Canejan33170Gradignan

Téléphone de Blasa Deschaseaux Odile :

Le numéro de téléphone de Blasa Deschaseaux Odile est le 0556891002.

Les horaires d'ouverture de Blasa Deschaseaux Odile sont :

Modifier ces horaires