Chabin Benedicte, infirmier à Flavy

Chabin Benedicte propose ses services d'infirmier à Flavy-le-Martel.

Adresse de Chabin Benedicte

L'adresse du cabinet de l'infirmier/ère Chabin Benedicte est :

8b rue Churchill02520Flavy-le-Martel

Téléphone de Chabin Benedicte :

Le numéro de téléphone de Chabin Benedicte est le 0323525757.

Les horaires d'ouverture de Chabin Benedicte sont :

Modifier ces horaires